اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print

 

 

 زیبا سازی(مدلهای مورد استفاده)

 

ساماندهی و زیبا سازی

طرح زیبا سازی دریاچه مصنوعی و رودخانه باراجین با تاکید بر استفاده از فضای بکر و دست نخورده با استفاده از فرمهای ارگانیک مهندسی و غیر مهندسی دردوطرف رودخانه به گونه ای در نظر گرفته شده است که فضاهای مناسب جهت دوچرخه سواری، پیاده روی، بازی بچه ها و مکان هایی برای ارائه خدمات رفاهی کافی شاپ و رستوران با امکان دسترسی جاده ای امکان پذیر می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

ساماندهی و اجاره بستر

با توجه به آنکه پس از اجرای عملیات ساماندهی، زمین های آزاد شده در مجاورت رودخانه فاروب-رومان که از شهر نیشابور عبور مینماید دارای ارزش بالایی هستند با استناد به موارد قانونی و آیین نامه های مربوطه با هماهنگی های به عمل آمده با شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه ای خراسان از طریق برگذاری مزایده به صورت اجاره بلند مدت به سرمایه گذار واگذار گردید. لذا در طرح مذکور نه تنها هزینه اجرای عملیات ساماندهی پس از گذشت 2 سال از طریق اجاره بستر آزاد شده تامین میگردد بلکه امکان درآمد زایی و ایجاد منابع مالی جدید برای اجرای طرح های آبی و حفاظت از منابع آب را فراهم می سازد.

 

 

 

حد بستر و حریم تالاب و دریا(مدلهای مورد استفاده)

 

حد بستر و حریم دریای مازندران

در انجام مطالعات حد بستر و حریم دریا پس از بررسی های ریخت شناسی و مورفولوژیک سواحل، با توجه به سرعت و جهت باد بحرانی، موج های حاصله در نرم افزار SMS مدل شده و با محاسبه ارتفاع موج توسط ماژول CGWAVE میزان پیشروی موج دریا روی ساحل تعیین شده و بستر و حریم و موقعیت رپرها تعیین میگردد.

 

 

 

 

 

 

مطالعات جامع تالاب های آلاگل، آلماگل، آجی گل و زریوار

در راستای انجام مطالعات جامع تالاب، پس از بررسی قوانین ملی و جهانی در خصوص تعیین حد بستر و حریم در تالاب ها با بررسی جامع مولفه های تعیین کننده بستر و حریم محدوده های آبی و بررسی اثرات موج در تالاب ها مطابق نشریه 534 وزارت نیرو، مدل الگوی جریان توسط نرم افزار MIKE 3 به صورت سه بعدی تهیه گردیده و حد بستر و حریم تالاب تعیین می گردد. همچنین با ارائه مدل بیلان خطی از منابع آب تالاب می توان با بررسی سناریو های مختلف بهره برداری اثرات آن را در طولانی مدت مورد بررسی قرار داده و مدیریت منابع آب به صورت پایدار لحاظ گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 فرسایش، رسوب و آبشستگی(مدل های مورد استفاده)  

 

شبیه سازی فرسایش و رسوب رودخانه

جریان سیال و انتقال رسوب در رودخانه ها یک پدیده 3 بعدی می باشد.هر چند که شبیه سازی 3 بعدی پدیده ها از اطمینان بیشتری جهت مدل سازی جریان می باشند. لذا مدل های 1 بعدی و 2 بعدی با ساده سازی هایی مثل متوسط گیری در عرض و یا متوسط گیری درعمق مورد توجه قرار گرفته است تا ضمن حصول دقت مناسب از حجم محاسبات لازم برای رسیدن به جواب نهایی کاسته شود.بنابراین جهت شناسایی بازه های فرسایش پذیر و رسوبگذار از مدل دوبعدی CCHE2D استفاده می گردد. 

 

 

 

 

مطالعات جامع تالاب های آلاگل، آلماگل، آجی گل و زریوار

 جهت اطمینان از عملکرد سازه های کنترل فرسایش و رسوب، هیدرولیک سازه ها در نرم افزار Flow-3D مدل سازی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لذا جهت طراحی هیدرولیکی سرریز و حوضچه آرامش تنها به ضوابط USBR بسنده نشده و طراحی اولیه با مدل سازی های تکمیلی از نظر هیدرولیکی واقتصادی بهینه می گردد و عدد فرود به عنوان تاثیرگذارترین پارامتر به طور دقیق قابل بررسی است.

 

 

 

 

 

 آبشستگی پایه های پل

مطالعات هیدرولیکی یک بخش ضروری از طراحی پلهایی است که در مسیر رودخانه ها احداث می شوند. بررسی آبگذاری سیلاب با دوره بازگشت های بالا و عدم وقوع پدیده آبشستگی از مهمترین قسمت های طراحی پل می باشند.
همچنین علی رغم آنکه در تعیین حریم و بستر رودخانه، جریان بدون وجود سازه ها شبیه سازی می گردد در تهیه ی نقشه های پهنه بندی سیلاب می بایست اثر وجود سازه های موجود لحاظ گردد.     

 

 

 

 

 فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی(مدل های مورد استفاده)

 

 شبیه سازی فرسایش و رسوب رودخانه

در بسیاری از موارد متخصصین فیزیوگرافی، جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و بستن زیرحوضه ها و مشخص نمودن آبراهه از روش دستی استفاده می کنند که دارای خطا بوده و زمان بر می باشد. با استفاده از افزونه ArcHydro در محیط نرم افزار ArcGIS می توان اکثر خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه را با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000 مانند محدوده حوضه آبریز، شکل، مساحت، محیط، ارتفاع، ضریب فشردگی و شکل، شیب و تراکم زه کشی حوضه را محاسبه کرده و شبکه آبراهه ها را ترسیم نمود. در ادامه، کلیه نقشه ها ترسیم شده و یا تهیه شده از سایر منابع، تصحیح و در محیط GIS ترسیم گردیدند.

 

 

 

 

مدلسازی سازه های کنترل فرسایش و رسوب

نرم افزار storm & Sanitary Analysis یک برنامه پیشرفته در طراحی و مدل سازی های هیدرولوژیک و آنالیز سیستم های زهکشی و آب و فاضلاب شهری می باشد. این نرم افزار به طور همزمان قابلیت مدلسازی سیستم های با شرایط هیدرولوژیکی و هیدرولیکی پیشرفته را دارد و از امکانات فوق العاده جهت همکاری با دیگر نرم افزارهای طراحی شهری شرکت Autodesk مانند Civil 3D و Map 3D برخوردار می باشد و استفاده از آن سبب صرفه جویی های هنگفت و تشخیص زودهنگام مشکلات و خطاها پیش از اجرای پروژه می گردد. در این مدل یک حادثه رگبار بر اساس هایتوگراف بارندگی و دیگر داده های ورودی هواشناسی تعریف میشود. شرایط توپوگرافی و سیستم حوضه و شبکه زهکشی جهت تولید هیدروگراف خروجی از نقاط مختلف حوضه نیز معرفی می گردد. در نهایت بر اساس روندیابی و تحلیل سیلاب و دیگر عوامل دخیل وتاثیرگذارمی توان آنالیز ابعاد کانالهای موجود در کفایت آبگذری و طراحی کانال های جمع آوری سیلاب را با استفاده از این نرم افزار انجام داد.

 

 

 

 مدل سازی هیدرولوژی حوضه های آبریز

نرم افزار HEC-HMS نسخه توسعه یافته نرم افزار HEC-1 بوده و برای شبیه سازی بارش-رواناب در حوضه های آبریز طراحی شده است که با استفاده از قابلیت های گرافیکی مناسب قادر به حل مسائل در محدوده وسیعی است. این محدوده شامل مطالعات حوضه های آبرسانی رودخانه های بزرگ، هیدرولوژی سیلاب ها، توزیع بارش و تلفات آن و غیره می باشند. هیدروگراف های ترسیم شده توسط نرم افزار می تواند به طور مستقیم یا به کمک سایر نرم افزارها در جهت مطالعات آبرسانی، زهکشی شهری، پیش بینی پاسخ هیدرولیکی حوضه در اثر توسعه شهرسازی، طراحی سرریز مخازن، کاهش خسارت سیل و ... استفاده شود.

 

 

 

 ژئوتکنیک(مدل های مورد استفاده)

 

مدل سازی تراوش

اغلب بندهای انحراف آب روی پی تراوا احداث می شوند. در این حالت از عمده مسائلی که باید در طراحی آنها منظور گردد، مطالعه شدت نشت آب از پی تراوا، تعیین فشار بر کنش و گرادیان جریان در لحظه خروج از پای سد می باشد. پدیده نشت می تواند دارای آثار نامطلوبی چون اعمال نیروی نشت بر توده خاک در جهت جریان، ایجاد نیروی بر کنش و ایجاد پدیده رگاب باشد.

نرم افزار GeoStudio با ارائه ماژول Seep قادر است تنش کل، تنش موثر، فشار آب منفذی و گرادیان هیدرولیکی را محاسبه نماید. لذا مهندس طراح به خوبی میتواند پدیده های مخرب مانند رگاب یا پایداری را کنترل نماید.

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل پایداری شیروانی

به منظور بررسی پایداری بندهای انحرافی از ماژول Slope نرم افزار GeoStudio استفاده گردیده است. این برنامه قادر است بر اساس روش های بیشاپ (Bishop)، مورکنسترن پرایس (Morgenstren Price)، جانبو(Janbu) و اسپنسر(Spencer) ضرایب اطمینان را بر روی سطوح مختلف گسیختگی به شکل دایره ای، گوه ای و یا هر سطح دلخواه حالت استاتیکی محاسبه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سازه های هیدرولیکی(مدل های مورد استفاده)

 

 بررسی تاثیر احداث سازه بر الگوی جریان

بررسی تغییرات الگوی جریان رودخانه ها در اثر احداث سازه با استفاده از فرمولهای تجربی و مدل سازی یک بعدی از دقت کافی برخوردار نمی باشد.

لذا جهت رفع این مشکل و تحلیل دقیق تر الگوی جریان، از نرمافزار CCHE2D جهت مدل سازی دوبعدی سازه هایی مانند آبشکن استفاده می گردد. در این صورت نه تنها الگوی هیدرولیکی جریان با دقت بالایی شبیه سازی می گردد، بلکه امکان بررسی فرسایش و رسوبگذاری رودخانه نیز در بازه مدل شده فراهم می گردد.

 

 

 

 

 

بررسی عملکرد سازه های آبگیری

 یکی از مهمترین نکات طراحی سازه های آبگیری، سهم دبی عبوری از سازه در حین عبور سیلاب و عملکرد صحیح دریچه های رسوبگیر می باشد.

نرم افزار Flow-3D  با دارا بودن قابلیت مدل سازی دریچه های آبگیر، بلوک های پای شوت و کلیه جرئیات سازه ای و هیدرولیکی بهترین گزینه جهت مدل سازی بند های انحرافی و سازه های آبگیری می باشد.

 

 

 

مدل سازی سرریز

باتوجه به اهمیت سرریز و سازه های استهلاک انرژی در سدهای بزرگ و بندهای انحرافی، مدل هیدرولیکی سرریزهای طراحی شده و حوضچه آرامش آن در نرم افزار Flow-3D ساخته شده و میزان آبگذری، سرعت روی تاج، پایین شوت و در پایین دست کانال پس از پرش هیدرولیکی  در حین عبور سیلاب مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین ارتفاع آزاد طراحی شده با توجه به ضخامت تیغه آب روی سرریز به دقت کنترل می گردد. همچنین میزان اتلاف انرژی جریان با دقت بالا قابل محاسبه می باشد.

 

 

 حد بستر و حریم رودخانه (مدل های مورد استفاده)

 

آماده سازی داده های ژئومتری

همانطور که پیش از این گفته شد، آماده سازی داده های ژئومتری و تعریف مقاطع عرضی جهت پهنه بندی سیلاب در این مشاور بر حسب نیاز  کارفرما توسط نرم افزار Civil 3D یا افزونه HEC-GeoRAS انجام می گردد.

حسن استفاده از نرم افزار Civil 3D، محیط پویای آن می باشد. عناصر مختلف مدلسازی و طراحی Civil 3D با یکدیگر در ارتباط هستند و هنگامی که یکی از عناصر طراحی دچار تغییر شود، سایر عناصری که با آن در ارتباط هستند نیز به روز خواهند شد. به عنوان مثال با تغییر دادن یک رویه، بلافاصله منحنی های میزان، پروفیل ها و مقاطع نیز متناسب با تغییر ایجاد شده، به روز خواهند شد. همچنین به کمک ابزار Drive می توان در مسیر رودخانه یا کانال حرکت نموده و مسیر را به شکل سه بعدی شبیه سازی نمود.

 

 

 

شبیه سازی جریان رودخانه

داده های ژئومتری پس از آماده سازی، توسط نرم افزار GeoMIKE به نرم افزار MIKE11 یا HEC-RAS وارد شده و پس از مدل سازی جریان رودخانه ، پهنه بندی سیلاب در محیط Civil 3D یا ArcMap انجام می گیرد.

در انتها نقشه های پهنه بندی سیلاب در نرم افزار Civil 3D به صورت خودکار شیت بندی می گردد.

 

 

 

 
 

 

 

سنجش از دور و GIS (مدلهای مورد استفاده)

 

 استفاده از تصاویر ماهواره ای

به دلیل قابلیت های ویژه تصاویر ماهواره ای همچون تامین و تضمین صحت، دقت، به روز بودن اطلاعات، سرعت پردازش، کاهش فعالیت های میدانی و به پیروی از آن عدم وابستگی به شرایط اقلیمی و مشکلات مربوطه و... مرتبط بودن با سیستم اطلاعات جغرافیایی، مقرون به صرفه بودن، امکان کسب اطلاعات از محیط مربوط به سالهای قبل و پیگیری روند تغییرات محیطی و موارد دیگر موجب شده که استفاده از تصاویر ماهواره ای و علم سنجش از دور نسبت به روش های متداول سرآمد شود.

  
 

استفاده از تصاویر ماهواره ای

 جهت اطمینان از عملکرد سازه های کنترل فرسایش و رسوب، هیدرولیک سازه ها در نرم افزار Flow-3D مدل سازی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لذا جهت طراحی هیدرولیکی سرریز و حوضچه آرامش تنها به ضوابط USBR بسنده نشده و طراحی اولیه با مدل سازی های تکمیلی از نظر هیدرولیکی و اقتصادی بهینه می گردد و عدد فرود به عنوان تاتیرگذارترین پارامتر به دقیق قابل بررسی است. 

 

تهیه مدل ارتفاعی (DEM)

مطالعات هیدرولیکی یک بخش ضروری از طراحی پلهایی است که در مسیر رودخانه ها احداث می شوند. بررسی آبگذاری سیلاب با دوره بازگشت های بالا و عدم وقوع پدیده آبشستگی از مهمترین قسمتهای طراحی پل می باشد.

همچنین علی رقم آنکه در تعیین حریم و بستر رودخانه جریان بدون وجود سازه ها شبیه سازی می گردد در تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب می بایست اثر وجود سازه های موجود لحاظ گردد.

 

 

 

 

You are here: