اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های سدسازی
 1.  مطالعات مرحله اول و دوم ترفیع سد چري – خراسان شمالی
 2.  مطالعات رفتار نگاري و کنترل ایمنی و پایداري سد قشلاق – استان کردستان
 3.  مطالعات رفتار نگاري و کنترل ایمنی و پایداري سد بانه- استان کردستان
 4.  مطالعات رفتار نگاري و کنترل ایمنی و پایداري سد سنگسیاه- استان کردستان
 5.  پایش و ارزشیابی مطالعات بازنگري فاز شناخت و مرحله اول سد آجی سو– استان گلستان
 6.  مطالعه و طراحی بند خاکی تامین منابع آب جیرانسو شهرستان مانه و سملقان – خراسان شمالی
 7.  مطالعات مرحله اول و دوم طراحی طرح ترمیم بند انحرافی کلاته منار و مطالعات و طراحی شبکه فرعی حقابه روستاي دوله واقع در پایاب سد ارداك – استان خراسان رضوي
 8.  مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی هنامه شیروان
 9.  مطالعات مرحله اول طرح ترمیمی دهانه هاي آبگیر و بندهاي انحرافی موجود به جهت بهره برداري از پتانسیلهاي آبی موجود در شهرستان سرخس
 10.  مطالعات مرحله دوم طرح دهانه آبگیر و خط انتقال آب روستاهاي سعادت آباد و سیجاوند رشتخوار- خراسان رضوي
 11.  مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی ) طرح دهانه آبگیر و کانال انتقال آب روستاهاي سعادت آباد و سیجاوند رشتخوار
 12.  نظارت عالیه و کارگاهی بند انحرافی و کانال انتقال آب کشاورزي روستاي آغمزار
 13.  بازنگري مطالعات مرحله دوم و نظارت عالیه و کارگاهی طرح تغذیه مصنوعی در باز سرایان
You are here: