اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
مطالعه، طراحی و نظارت پروژه های کشاورزی، منابع طبیعی وآبخیزداری
 1.  مطالعات توسعه و احداث باغ در اراضی شیب دار در استان خراسان شمالی
 2.  مطالعات تفصیلی – اجرایی حوضه آبخیز یانبلاغ شهرستان کلاله به مساحت 16100 هکتار
 3.  مطالعات تفصیلی – اجرایی حوضه آبخیز قرناق شهرستان کلاله به مساحت 12093/3 هکتار
 4.  مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداري کال چهل فردوسبه مساحت 8000 هکتار – استان خراسان جنوبی
 5.  نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات مرمت و بازسازي قنات شهرستانهاي فریمان – تربت جام – تایباد – صالح آباد – سرخس– زاوه – رشتخوار- خواف – کلات
 6.  انجام خدمات مشاوره مورد نیاز مدیریت جهاد کشاورزي بیرجند - (نقشه برداري ، طراحی شبکه انتقال آب، متره و برآورد ، طراحی سیستمهاي آبیاري تحت فشار، نظارت کارگاهی براجراي طرح )
 7.  انجام خدمات مشاوره عملیات آب و خاك تعاونی تولید (استان خراسان جنوبی) طرح 40151002 - (نقشه برداري، طراحی، تسطیح، جاده دسترسی، دایک حفاظتی، شبکه توزیع آب)، طراحی شبکه انتقال آب و متره برآورد ، تهیه مشخصات فنی و خصوصی پیمان و تهیه اسناد ، نظارت کارگاهی
 8.  طراحی و تهیه اسناد مناقصه طرح تجهیز و نوسازي اراضی سوغات نهبندان – (طراحی، تسطیح، جاده دسترسی، دایکحفاظتی، شبکه انتقال و توزیع آب، تهیه مشخصات فنی و خصوصی پیمان و تهیه اسناد مناقصه)
 9.  بازنگري مطالعات و نظارت کارگاهی و عالیه طرح اجراي عملیات آب و خاك دشت خوشاب شهرستان سربیشه و حومه – استان خراسان جنوبی
 10.  مطالعات مرحله دوم طراحی سازه هاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان کردکوي- بندر گز (حوزههاي آبخیز خلیج گرگان)
 11.  مطالعات مرحله دوم طراحی سازه هاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان گرگان (حوزه هاي غاز محله، سرمحله و نوکنده)
 12.  نظارت کارگاهی و عالیه پروژه توسعه باغات در اراضی شیب دار و کم بازده شهرستان غلامان (اولویت اجرایی سال 95)

 

مطالعه، طراحی و نظارت پروژه های جداسازی آب شرب از فضای سبز و طراحی شبکه های آبرسانی به فضای سبز
 1.  مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازي آب فضاي سبز از آب شهري شهر گرگان
 2.  مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی و آبیاري فضاي سبز و مصارف عمومی با آب خام شهر علی آباد کتول ( استان گلستان )
 3.  مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی فضاي سبز با آب خام شهرستان بندرگز ( استان گلستان)
 4.  مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازي آب فضاي سبز از آب شهري شهر جویبار – (استان مازندران)
 5.  مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه هاي آبرسانی و آبیاري فضاي سبز و مصارف عمومی شهر داریون با آب خام ( استان فارس)
 6.  مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی به فضاي سبز شهر عشق آباد ( استان یزد)
 7.  مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب شهر خوسف ( استان خراسان جنوبی )
 8.  مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی، خطوط انتقال و شبکه توزیع اب فضاي سبز شهر سربیشه (خراسان جنوبی)
 9.  مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازي آب شرب از آب فضاي سبز شهر ماهیدشت (استان کرمانشاه)
 10.  مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی، خطوط انتقال و شبکه توزیع آب فضاي سبز شهر سربیشه( استان خراسان جنوبی )

 

 مطالعه، طراحی و نظارت  طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار
 1.  طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی شهرستانهاي استان خراسان رضوي به مساحت 1900 هکتار سازمان – سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي قرارداد شماره (589/4739 مورخ  91/01/16)
 2.  طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی ( مشهد، تربت حیدریه، نیشابور، تربت جام، رشتخوار، تایباد، جغتاي، بجستان، جوین) به مساحت 1000 هکتار– سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي قرارداد شماره (190736 مورخ 90/12/08)
 3.  طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی (نیشابور، جغتاي، جوین) به مساحت 300 هکتار–(سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي قرارداد شماره ( 3914 مورخ 91/01/15)
 4.  طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی شرکت کشت و صنعت جوین (جغتاي) به مساحت 1978 هکتار - سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي قرارداد شماره (516/9/202315 مورخ 91/07/08 )
 5.  نظارت عالیه و کارگاهی بر اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار در سطح شهرستانهاي (مانه، سملقان و رازجرگلان ) - خراسان شمالی
 6.  طراحی سیستمهاي آبیاري تحت فشار پروژه (مطالعات، طراحی و نظارت پروژه هاي انتقال آب کشاورزي -استان خراسان جنوبی )
 7.  طراحی سیستم آبیاري تحت فشار فضاي سبز شهر ماهیدشت ( استان کرمانشاه)
 8.  نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری کم فشار و تحت فشار در شهرستانهای منطقه 3 خراسان رضوی(تربت جام، تایباد،سرخس،صالح آباد و باخرز) در سطح 900 هکتار
 9.  مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری کم فشار و تحت فشار در شهرستان فاروج(استان خراسان شمالی)
 10.  نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری کم فشار و تحت فشار در سطح شهرستانهای تربت جام، تایباد، سرخس، صالح آباد و باخرز در استان خراسان رضوی در سطح 1000 هکتار(سال 94)
 11.  نظارت بر بهره برداری از طرحهای اجرا شده آبیاری تحت فشار در سطح شهرستانهای منطقه 2 استان خراسان رضوی(تربت جام، تایباد، سرخس، صالح آباد، خواف و باخرز) در سطح 2400 هکتار
 12.  نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری کم فشار و تحت فشار در سطح شهرستانهای تربت جام، تایباد، سرخس، صالح آباد و باخرز در استان خراسان رضوی (سال 95)

 

You are here: