اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print

 

حسین فرنوش : مدیر عامل
  تاریخ تولد 1351
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد عمران - آب
  محل اخذ مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
  سابقه کار

                              22 سال 


 

عباسعلی قزل سوفلو : رئیس هیئت مدیره، قائم مقام مدیر عامل،معاونت فنی و اجرایی
  تاریخ تولد 1352
  مدرک تحصیلی دکتری عمران - آب
  محل اخذ مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
  سابقه کار

                            22 سال 

 

عباس غیوری مطلق : عضوهیات مدیره، مدیر امور آب و فاضلاب و عضو کمیته فنی
   تاریخ تولد          
1348
  مدرک تحصیلی کارشناس عمران - آب
  محل اخذ مدرک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  سابقه کار 21 سال

 

پروین خاوری : مسئول مطالعات پایه
  تاریخ تولد 1332
  مدرک تحصیلی      دکتری - زمین شناسی     
  محل اخذ مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
  سابقه کار 34 سال

 

رسول ذاکری : مدیر امور کشاورزی
  تاریخ تولد
1342
  مدرک تحصیلی کارشناس مهندسی کشاورزی - آبیاری
  محل اخذ مدرک دانشگاه شیراز
  سابقه کار 22 سال

 

محمد حسن اکرمی : مدیر واحد اجرایی و نظارت
  تاریخ تولد 1347
  مدرک تحصیلی کارشناس عمران
  محل اخذ مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
  سابقه کار 20 سال

 

علیرضا معماری : مدیر امور منابع طبیعی و دامپروری
  تاریخ تولد
1357
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد منابع طبیعی و آبخیزداری
  محل اخذ مدرک دانشگاه مازندران
  سابقه کار 12 سال

 

محسن مغربی : مدیر واحد منابع آب
  تاریخ تولد 1362
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد عمران - آب
  محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
  سابقه کار 9 سال

 

شاهرخ شاهنده : مدیر واحد فنی
  تاریخ تولد
1363
  مدرک تحصیلی دانشجوی مقطع دکتری - خاک و پی
  محل اخذ مدرک دانشگاه علم و صنعت ایران
  سابقه کار                             8 سال

 

مهدی موسوی بایگی : مدیر امور سیستمهای آبیاری تحت فشار
  تاریخ تولد 1360
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد- مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی
  محل اخذ مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
  سابقه کار 6 سال

 

سیامک رضازاده : مدیر امور مهندسی رودخانه
  تاریخ تولد
1362
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد عمران - مهندسی رودخانه
  محل اخذ مدرک دانشگاه شهید عباسپور
  سابقه کار 8 سال

 

سیما رحمانی : مدیر امور محیط زیست
  تاریخ تولد 1356
  مدرک تحصیلی کارشناس بهداشت محیط
  محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  سابقه کار 13 سال

 

حمید مقدم : مدیر واحد برق(کنترل و ابزار دقیق، تله متری و کنترل)
  تاریخ تولد 1356
  مدرک تحصیلی کارشناس برق - الکترونیک
  محل اخذ مدرک دانشگاه سجاد
  سابقه کار 12 سال

 

امیرحسین هاشم زاده : مدیر امور معماری
  تاریخ تولد
1356
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد - معماری
  محل اخذ مدرک دانشگاه کرمان
  سابقه کار 12 سال

 

فاطمه حنایی : مدیر امور شهرسازی
  تاریخ تولد 1358
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد - معماری
  محل اخذ مدرک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  سابقه کار 10 سال

 

مرضیه چاجی : کارشناس سنجش از دور و GIS
  تاریخ تولد
1353
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد - سنجش از راه دور
  محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
  سابقه کار 6 سال

 

حسین ربانی : مدیر امور نقشه برداری
  تاریخ تولد 1355
  مدرک تحصیلی کارشناس عمران - نقشه برداری
  محل اخذ مدرک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  سابقه کار 13 سال

 

نرگس غفاری : مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و نماینده مدیریت در کیفیت
  تاریخ تولد 1360
  مدرک تحصیلی کارشناس ارشد صنایع - مدیریت ارشد پروژه
  محل اخذ مدرک موسسه آموزش عالی آسیا
  سابقه کار 8 سال
You are here: