اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
گروه شبکه آب

           - شبکه توزیع آب و مدیریت انرژی

           - تاسیسات انتقال آب و مدیریت انرژی

           - تصفیه خانه های آب

           - شبیه سازی سیستمهای آبی و مطالعات بهره برداری

           - مطالعات PM و تله متری در شبکه های آب و فاضلاب

           - شبکه های آبیاری تحت فشار و قطره ای         

 

 گروه  شبکه  فاضلاب  

           - شبكة جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب

           - تصفيه خانه هاي فاضلاب شهری و صنعتی

           - شبيه سازي سيستمها و مطالعات بهره برداري فاضلاب

           - روشهای نوین در تأسیسات کنترل و تصفیه فاضلاب

           - مطالعات، پيشگيري و رفع آلايشهاي زيست محيطي

      

گروه مطالعات توسعه منابع آب                    

           - مطالعات و طراحي شيكه هاي آبياري و زهكشي و انتقال آب

           - مطالعات و طراحي سدهاي بتني، خاكي، مخزني و انحرافي

           - مطالعات هيدرولوژي و هيدروليكي طرحهاي توسعة منابع آب

           - مطالعات منابع آب با پياده سازي سيستم GIS

           - مطالعات ارزيابي زيست محيطي و اكولوژيكي منابع آب

           - مطالعات، پيشگيري و رفع آلايشهاي زيست محيطي

 

گروه مطالعات آبهای سطحی و مهندسی رودخانه

           - مطالعات ارزيابي زيست محيطي و بهره برداری کیفی از رودخانه

           - مطالعات و طراحي طرحهای ساماندهی و مهندسی رودخانه

           - مطالعات هيدرولوژي و هيدروليكي طرحهاي کنترل سیلاب

           - مطالعات مهندسی رودخانه با پياده سازي سيستم GIS

           - حفاظت رودخانه و كنترل سيلاب و رسوب

           - شبكه هاي جمع آوري آبهاي سطحی و مسیلها

           - مطالعات، پيشگيري و رفع آلايشهاي زيست محيطي

 

 گروه مطالعات شهري

           - مطالعات‌ طرحهاي‌هادي‌روستايي‌و‌شهري،‌طرحهاي‌عمران‌روستايي

           - مطالعات توسعة منطقه‏اي، بهسازي‌شهري، آماده‌سازي و آمايش

           - مطالعات‌ وپياده‌سازي‌سيستم GIS درمطالعات منطقه‌اي و شهري


گروه مطالعات راه، سیویل و شهرسازی

          - مطالعات‌ طرحهاي‌ راهسازی ‌ اصلی و فرعی ،‌طرحهاي‌عمران شهری

          - مطالعات توسعة منطقه‏اي، بهسازي‌شهري، آماده‌سازي و آمايش

          - مطالعات‌ و پياده‌سازي‌سيستم GIS درمطالعات منطقه‌اي و شهري

 

گروه مطالعات و طراحی معماری

          - مطالعات ساختمانهای مسکونی

          - مطالعات ساختمانهای اداری

          - مطالعات ساختمانهای تجاری

          - مطالعات ساختمانهای صنعتی و نظامی

 

گروه مطالعات نقشه برداری

          - تهيه نقشه هاي توپوگرافي اعم از منطقه اي، شهري و نقشه هاي كاداستر

          - نقشه برداري، و پياده كردن طرحها شامل مسيرها، خطوط لوله ، انتقال نيرو

          - نقشه هاي شهري و ثبتي، تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي و تجميع و افراز زمين

          - تعيين و اندازه گيري نقاط كنترل زميني عكسي

          - تهيه مدل ارتفاعي رقومي در مواردي كه جمع آوري اطلاعات آن به روش زميني است

          - انجام پردازش هاي كارتوگرافي براي ارايه و چاپ محصولات

          - ميكروژئودزي در كليه خدمات مرتبط به تخصص نقشه برداري زميني

          - نقشه برداري تونل و معدن، ميكروژئودزي

          - مطالعات جابجايي گسلها، رفتارسنجي سدها و ابنيه فني

          - گسترش شبكه هاي ژئودزي و ترازيابي دقيق

 

گروه مطالعات محیط زیست

          - مطالعات زيست محيطي مربوط به آب، خاك و هوا

          - شناخت و پيشگيري آلايشهاي محيط زيست

          - چاره انديشي براي رفع آلايشها و بازسازي محيط زيست

          - ارزيابي زيست محيطي

          - بازيافت مواد و انرژي، پايش محيط زيست

          - رفع كاهش آلودگيها

          - تكنولوژي پاك، صرفه جويي درانرژي و مواد

          - امحا و دفع پسمانده ها

          - تنوع زيستي، مديريت زيست محيطي

 

گروه مطالعات کشاورزی، دامپروری و منابع طبیعی

        - مطالعات امكان سنجي، مطالعات فني و اقتصاد كشاورزی بيوتكنولوژي

        - مديريت تهيه طرح و تهيه طرحهاي جامع توسعه كشاورزي منابع طبيعي، دامپروري

        - مطالعات، برنامه ريزي و تهيه طرحها و پروژه ها در زمينه هاي : زراعت، باغباني، دامداري، دامپروري، دامپزشكي، جنگل و مرتع، حفاظت خاك و آب و آبخيزداري،تثبيت شن،

مكانيزاسيون، تجهيز و نوسازي مزارع، ساماندهي و يكپارچه كردن اراضي

        - تهيه طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي داخل مزارع و باغات، تسطيح و بهسا زي اراضي، شبكه راههاي بين مزارع، خاك شناسي و اصلاح اراضي

        - ايجاد مجتمعهاي زراعي و دامي و گلخانه ها، توسعه عمران روستايي و عشايري

 

گروه مطالعات مقاوم سازی و ژئوتکنیک

      - انجام کلیه مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک خاک

      - ارائه پیشنهادهای فنی در خصوص سازه اجرایی

      - طرح و اجرای مقاوم سازی سازه های آبی

      - انجام مطالعات پایدار سازی شیروانی با روش های مختلف

      - انجام کلیه آزمایشات و مطالعات مقاومت بتن

      - مطالعات و ارایه  طرح علاج بخشی سازه های آبی

 

 

 

You are here: